د والی پیغام

۱ کال ago

اداره محلی فاریاب با متعهد بودن درحمایت از فعالیت های آزاد رسانه ها ودسترسی داشتن آنان به اطلاعات درچهار چوب قانون اساسی کشور ودر نظر داشت منافع ملی وشرایط کنونی میکوشد که اطلاعات موثق بدست راس رسانه ها قرار داده شود.

M. Shahzad Aryoubee
د فاریاب والی