كنفرانس مطبوعاتي در مورد امنيت فارياب !

كنفرانس مطبوعاتي در مورد امنيت فارياب !
داكتر نقيب الله فايق والي فارياب درحاليكه محترم تورن جنرال نجيب الله نجيب رييس امنيت ملي، دگرمن انصاف الله دولت زي قوماندان لوا فارياب، دگروال نعمت الله طوفان آمر امنيت قومانداني امنيه، معاون قطعه ٩٠٣ و قوماندان قطعه خاص پوليس نيز حضور داشتند به سوالات خبرنگاران در مورد امنيت فارياب معلومات دادند.
والي فارياب دستاورهاي اخير نيروهاي امنيتي را كه باعث شكست قطعات سرخ وتشكيل طالبان گرديد بي سابقه عنوان نموده از اراده قوي نيروهاي امنيتي بخاطر سركوب طالبان خبرداد.
والي فارياب وضعيت امنيتي در فارياب را خوب ارزيابي نموده از تلاش هاي دوامدار وكارهاي فوق العاده خوب جنرال نجيب رييس امنيت ملي وسربازان قطعات مربوط به امنيت ملي تشكري خاص نمود.
همچنان والي فارياب از شجاعت ودليري سربازان اردو وپوليس سپاسگذاري نموده قوماندان لوا، رييس امنيت ملي وقوماندان امنيه فارياب را بهترين، رزمنده ترين و موفق ترين مديران نهاد هاي امنيتي در سطح كشور عنوان نمود.

دفتر مطبوعاتي مقام ولايت فارياب !