كمك هاي دفترم محترم تيكا، برای ۱۲۰ فاميل متضرر از سیلاب هاي اخیر كه در ولسوالی های چهار گانه اندخوی

٣/٢/١٣٩٨
از كمك هاي دفترم محترم تيكا، برای ۱۲۰ فاميل متضرر از سیلاب هاي اخیر كه در ولسوالی های چهار گانه اندخوی سروي گرديده بود، شامل يك باب خيمه و ٩ قلم مواد غذايي ميباشد از گدام مركزي بارگيري گرديده به ولسوالي هاي چهارگانه اندخوي ارسال گرديد .
در ساير ولسوالي هاي كه مردم از سيلاب ها متضرر گرديده بودند نيز مواد كمكي تيكا به نوبت فرستاده ميشود تا به اساس سروي دقيق به متضررين واقعي توزيع گردد .